PHƯƠNG, V. T. . MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. chuyên đề, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.398. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/398. Acesso em: 22 tháng 3. 2023.