TÙNG, V. T. .; TOÀN, N. H. .; TRINH, N. T. T. .; VINH, T. T. .; PHƯƠNG, N. T. M. . ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XƠ GAN QUA CHỈ SỐ APRI TRONG PHẪU THUẬT KASAI ĐIỀU TRỊ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH TYPE III. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. Chuyên đề tháng 9, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.397. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/397. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.