ĐẠT, L. M. .; THẮNG, N. H. .; THANH, P. H. .; THUỶ, C. T. T. . THỰC TRẠNG HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP - BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 4, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i4.390. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/390. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.