DUYÊN, B. T.; TRÍ, Đặng L. TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 3 (2021), 2021. DOI: 10.52163/jcm.v62i3.38. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/38. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.