ĐÀO, M. A. THƯƠNG TÍCH TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2021. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 3, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i3.349. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/349. Acesso em: 4 tháng 3. 2024.