LONG, N. H. .; THÀNH, N. Đức . ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ GIAO TIẾP CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ: KHẢO SÁT TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2022. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 3, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i3.340. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/340. Acesso em: 22 tháng 3. 2023.