MINH, N. T. H. .; HƯƠNG, Đỗ T. T. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG PHÌ ĐẠI LỢI Ở MỘT NHÓM NGƯỜI VIỆT NAM. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 3, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i3.338. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/338. Acesso em: 4 tháng 3. 2024.