BÌNH, T. T. T. .; LUẬT, N. D. . KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU ĐƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105 NĂM 2021. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 3, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i3.335. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/335. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.