MINH, L. N. .; NGỌC, N. H. N. .; VIỄN, L. T. .; QUANG, T. T. .; HỔ, P. V. .; TRUNG, T. N. .; HUỆ , P. T. K. .; KHÁNH, L. H. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH (KAP) VỀ COVID-19 Ở NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 3, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i3.321. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/321. Acesso em: 4 tháng 3. 2024.