ANH, N. K. . Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Xây dựng. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 2, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i2.316. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/316. Acesso em: 26 tháng 6. 2022.