TRẦN, V. D.; TRƯƠNG, V. D. SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU–PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 1, 2020. DOI: 10.52163/jcm.v62i1.31. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/31. Acesso em: 28 tháng 5. 2022.