DŨNG, N. V. .; THỊNH, N. T. .; PHÚ, P. V. . BỔ SUNG BỘT ĐA VI CHẤT BIBOMIX CẢI THIỆN KHẨU PHẦN CỦA TRẺ 6-23 THÁNG TUỔI SAU ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH HÀ NAM NĂM 2016-2018 . Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 2, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i2.296. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/296. Acesso em: 26 tháng 6. 2022.