KỶ, N. Đức . Đặc điểm rối loạn các thành phần lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 2, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i2.295. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/295. Acesso em: 26 tháng 6. 2022.