HẰNG, Đào T. .; SẠ, H. C. . MỘT SỐ YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN NHÂN ÁI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.283. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/283. Acesso em: 29 tháng 5. 2022.