TUYỂN, L. K. .; HƯƠNG, L. T. T. . Thực trạng đào tạo liên tục của Điều dưỡng các khoa lâm sàng và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019-2020. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.282. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/282. Acesso em: 28 tháng 5. 2022.