LAN, L. T. .; NHUNG, N. T. .; KHÁI, P. N. . THỰC TRẠNG NHIỄM ASEN TRONG THỰC PHẨM TẠI 6 XÃ HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2017. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.281. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/281. Acesso em: 28 tháng 5. 2022.