TUYẾN, P. V. .; NHU, N. T. .; HẠNH, L. T. K. .; SINH, Đỗ M. . THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY INNOV GREEN KHU KINH TẾ NGHI SƠN HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA NĂM 2019. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.280. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/280. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.