CHÍN, H. M. .; NAM, T. P. .; ĐĂNG, N. M. .; LAN, T. T. P. .; CHƯƠNG, N. H. .; ANH, V. T. K. . KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG THIẾU MÁU DINH DƯỠNG Ở PHỤ NỮ ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2019. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.278. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/278. Acesso em: 29 tháng 5. 2022.