CHUYÊN, N. V. .; ANH, L. T. .; TRANG, N. T. T. .; TRƯỜNG, H. T. .; MINH, T. Đức .; HẰNG, Đinh T. D. .; CHÍNH, V. Đình . THỰC TRẠNG NHIỄM CADIMI TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA TẠI ĐẮK LẮK NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.274. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/274. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.