NGHĨA, L. L. .; VIỆT, Đỗ H. .; NGỌC, N. B. .; HOA, L. P. .; TỚI, P. L. .; DUY, H. B. . TÌNH TRẠNG LỢI CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT VÀ NĂM THỨ BA CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 . Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.272. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/272. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.