VINH, N. A. .; LOAN, Đỗ M. .; HƯƠNG, P. T. M. .; HUÂN, L. T.; KHÁNH, Đặng T. H. .; LOAN, N. T. .; ANH, T. T. .; THU, N. T. .; TÚ, T. M. .; XUÂN, Đỗ T.; OANH, N. T. .; KHIÊM, N. V. . MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHẢY SAU KHI SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.269. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/269. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.