PHÚC, L. Đình V. .; QUANG, H. H. .; LỢI, C. B. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở NGƯỜI BỆNH ẤU TRÙNG GIUN ĐŨA CHÓ, MÈO TẠI TRUNG TÂM MEDIC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018 - 2019. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.268. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/268. Acesso em: 26 tháng 6. 2022.