THÀNH, C. T. .; THƯ, T. A. .; THĂNG, C. V. .; VĨNH, N. Đại .; DUNG, T. T. .; SƠN, Đỗ N. .; THẠCH, P. T. .; TOÀN, V. X. .; TUẤN, N. Q. . THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN – TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA VANG NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.265. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/265. Acesso em: 28 tháng 5. 2022.