ANH, N. T. V. .; DŨNG, V. A. .; CƯỜNG, L. Đức .; ANH, V. Đức .; ANH, Đỗ T. . Một số yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng của học sinh tại 2 trường Trung học cơ sở thành phố Thái Bình năm 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.262. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/262. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.