HẬU, H. T. K. .; TIÊN, P. T. T. .; NGHIỆP, T. T. .; HIẾU, N. P. T. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUANG ĐÔNG THỂ MI BẰNG LASER VI XUNG CHỌN LỌC TRÊN BỆNH NHÂN GLÔCÔM TUYỆT ĐỐI. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.261. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/261. Acesso em: 29 tháng 5. 2022.