TÂM, N. T. T. .; TIÊN, P. T. T. .; TÙNG, N. T. .; TUẤN, L. M. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT ĐẶT VAN DẪN LƯU AHMED TRÊN MẮT GLÔCÔM THỨ PHÁT SAU CẮT DỊCH KÍNH. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.259. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/259. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.