LỘC, N. T. .; TÙNG, N. T. .; CÔNG, P. V. .; BÌNH, N. V. .; HƯƠNG, N. L. .; NAM, N. T. .; ANH, N. T. . SO SÁNH HIỆU QUẢ ỔN ĐỊNH HUYẾT ÁP CỦA DUNG DỊCH 6% HYDROXYETHYL STARCH 130/0.4 VỚI DUNG DỊCH NATRICLORUA 0,9% TRUYỀN TRƯỚC GÂY TÊ TỦY SỐNG ĐỂ MỔ LẤY THAI. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.258. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/258. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.