HƯƠNG, N. T. M. .; THU, V. T. .; LINH, Đinh H. .; HƯƠNG, Đinh T. T. . TÁI HẸP STENT SAU CAN THIỆP NỘI MẠCH TẦNG CHẬU – ĐÙI Ở BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH DO XƠ VỮA. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.256. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/256. Acesso em: 8 tháng 6. 2023.