TIẾN, B. M. .; LAN , V. T. . Xử trí và biến chứng ở những sản phụ mổ lấy thai vì rau tiền đạo tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.254. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/254. Acesso em: 28 tháng 5. 2022.