THIỆN, N. N. .; PHƯƠNG, P. T. M. . HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG MÓNG TRONG BỆNH VẢY NẾN BẰNG TIÊM TẠI CHỖ TRIAMCINOLONE ACETONIDE. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.252. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/252. Acesso em: 28 tháng 5. 2022.