TRÍ, B. Đặng M. .; TÂM, P. N. .; THẢO, L. P. N. .; BỀN, N. H. . THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH SAU PHẪU THUẬT BASEDOW TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.250. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/250. Acesso em: 28 tháng 5. 2022.