HIỆP, B. T. .; PHONG, P. V. .; HẰNG, Q. T. T. .; LÂM, Đoàn N. G. . MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 1, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i1.249. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/249. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.