NGUYỄN, V. C.; ĐINH, T. D. H.; TRẦN, V. K. THỰC TRẠNG NHIỄM KIM LOẠI NẶNG, HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM PHOMAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 1 (2021), 2020. DOI: 10.52163/jcm.v62i1.20. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/20. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.