BEN, N. H.; MANH, P. V.; HOAN, B. D.; PHONG, V. Q.; KHOI, N. V.; PHUONG, N. M. ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 6, 2021. DOI: 10.52163/vjcm.v62i6.197. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/197. Acesso em: 4 tháng 12. 2021.