HANG, L. K. L.; NGA, T. T.; PHUONG, N. T. L.; HIEP, N. X. HIỆU QUẢ BỔ SUNG ĐA VI CHẤT LÊN TÌNH TRẠNG THIẾU KẼM, THIẾU VITAMIN A CỦA NỮ VỊ THÀNH NIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MIỀN NÚI TỈNH THANH HÓA NĂM 2019 - 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 6, 2021. DOI: 10.52163/vjcm.v62i6.195. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/195. Acesso em: 29 tháng 11. 2021.