LY, T. T.; THANG, T. Q.; LUONG, D. D. SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ Ở VIỆT NAM NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÓ HỆ THỐNG, GIAI ĐOẠN 2010-2020. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 6, 2021. DOI: 10.52163/vjcm.v62i6.193. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/193. Acesso em: 4 tháng 12. 2021.