TRI, N. M.; VAN, L. T. T.; VINH, L. T.; HA, V. T. N.; PHUONG, N. T.; VAN, N. T. . THỰC TRẠNG SỨC KHỎE THỂ CHẤT CỦA NGƯỜI TỪ 60 TUỔI TRỞ LÊN TẠI CÁC CÂU LẠC BỘ DƯỠNG SINH Ở QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 6, 2021. DOI: 10.52163/vjcm.v62i6.188. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/188. Acesso em: 4 tháng 12. 2021.