HA, D. T. .; THUY, L. T. B.; TINH, L. V. . KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA MỚI (COVID-19) CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 6, 2021. DOI: 10.52163/vjcm.v62i6.185. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/185. Acesso em: 28 tháng 5. 2022.