LONG, N. H.; CUONG, T. D.; ANH, N. T.; CUONG, L. P. S. .; HUONG, N. T. T.; TINH, P. T.; LINH, N. D. .; VIET, N. X.; DAO, C. Q.; HOANG, V. H. BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ Ở THAI NHI TĂNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 6, 2021. DOI: 10.52163/vjcm.v62i6.184. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/184. Acesso em: 4 tháng 12. 2021.