LIEN, P. P.; ANH, T. H.; ANH, B. T. M. BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG, NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 6, 2021. DOI: 10.52163/vjcm.v62i6.180. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/180. Acesso em: 4 tháng 12. 2021.