NGUYET, D. B.; LONG, N. T.; LENH , B. V.; TRUNG, N. Q. GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG HẸP KHOANG DƯỚI MỎM CÙNG VAI. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 6, 2021. DOI: 10.52163/vjcm.v62i6.171. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/171. Acesso em: 4 tháng 12. 2021.