ANH, D. T. .; TRANG, N. T. .; SEN, L. T. H. . 47. THAY ĐỔI KIẾN THỨC CỦA BÀ MẸ KHI CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 5 TUỔI MẮC VIÊM PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 65, n. CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương, 2024. DOI: 10.52163/yhc.v65iCD3.1145. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/1145. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.