DUNG, T. T. .; ANH, N. P. .; THÀNH, V. T. . 46. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHẾ PHẨM MÁU TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG TỪ NĂM 2022 ĐẾN 2023. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 65, n. CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương, 2024. DOI: 10.52163/yhc.v65iCD3.1143. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/1143. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.