CÔNG, C. V. . 32. BẤT THƯỜNG NANG TUYẾN PHỔI BẨM SINH: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 65, n. CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương, 2024. DOI: 10.52163/yhc.v65iCD3.1128. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/1128. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.