THÁI, T. Đức .; CƯƠNG, N. K. . 8. BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LAO PHỔI TIỀN SIÊU KHÁNG THUỐC KẾT HỢP LAO GAN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 65, n. CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương, 2024. DOI: 10.52163/yhc.v65iCD3.1103. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/1103. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.