HUY, L. N. .; HÒA, N. B. .; GIANG, L. M. .; BÌNH, N. H. .; LƯỢNG, Đinh V. . 5. THỰC TRẠNG TRẦM CẢM THEO THANG ĐIỂM PHQ-9 Ở NGƯỜI BỆNH LAO KHÁNG THUỐC TẠI VIỆT NAM NĂM 2023. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 65, n. CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương, 2024. DOI: 10.52163/yhc.v65iCD3.1100. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/1100. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.