BINH, H. V.; QUYNH, T. T. N. THỰC TRẠNG MẮC BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ≥ 25 TUỔI TẠI TỈNH THÁI BÌNH, NĂM 2017. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 4 (2021), 2021. DOI: 10.52163/jcm.v62i4.109. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/109. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.