LY, P. T. H. . 28. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHU CẦU THAM VẤN TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN Y KHOA NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2022. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 65, n. CD2, 2024. DOI: 10.52163/yhc.v65iCD2.1032. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/1032. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.