Cường, T. D. ., Hạnh, T. T. T. ., Hưng, N. D. ., Minh, N. L. ., Đạt, Đỗ T. ., Hưng, Đoàn Q. ., Giang, L. M. ., Hảo, T. T. ., Khánh, Đỗ N. ., Hường, N. T. T. ., Luyến, L. Đình ., Hà, N. T. T. ., & Toàn, Đỗ T. T. . (2023). THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU BÁC SĨ CHUYÊN KHOA SẢN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH, HUYỆN THEO CÁC VÙNG SINH THÁI VIỆT NAM. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 64(2). https://doi.org/10.52163/yhc.v64i2.614