Yến, Q. T. ., Thành, T. Q. ., Thuỵ, Đoàn M. ., Hảo, V. T. ., Trang, N. H. ., Toàn, H. P. ., & Anh, H. Q. . (2022). THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(7). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.494